تهران زیبا


تهرانی که آرامبخش است. تهرانی که زیباست . تهران تنها یادآور دود، ترافیک و انبوه دردسرهای حل نشدنی نیست تنها. زیبایی تهران گم نمی شود.

بهار زیبا را در تهران ببینیم و از کنارش رد نشویم. بایستیم و بنگریم